Πιστοποίηση Εκπαιδευόμενων

  • Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 30
  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης τύπου: Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
  • Δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης πρόσθετου πιστοποιητικού.

Το πρόγραμμα βασίζεται στο σχήμα πιστωτικών μονάδων δια βίου εκπαίδευσης αναλυόμενο σε διδακτικές ενότητες, οι οποίες βάσει του φόρτου εργασίας συμπληρώνουν συνολικά 30 ECTS. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 410 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε 630 ώρες φόρτου εργασίας και σύμφωνα με την νομοθεσία λαμβάνει 30 ECTS.