Ανταπόκριση στην Αγορά Εργασίας

Ως κοινωνικο/πολιτιστικές παράμετροι που συνεπικουρούν στην αυξημένη ζήτηση από την αγορά εργασίας, ατόμων επιμορφωμένων στο πεδίο που καλύπτει το πρόγραμμα, αναφέρονται:

 1. Το ολοένα και διογκούμενο φαινόμενο των προσφυγικών ροών στη χώρα μας.
 2. Η έντονη κινητικότητα πολιτών που παρατηρείται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Ο σημαντικός ρόλος της χώρας στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.
 4. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.
 5. Η πολυπολιτισμική πολλαπλότητας που εξαπλώνεται διαρκώς στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και επιφέρει γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία στο σχολείο.
 6. Ο πολυπολιτισμικός πλουραλισμός που αποτελεί παράμετρο που επιφέρει αλλαγές στις κοινωνικές δομές.
 7. Η ανάγκη για καλλιέργεια και ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης στους πολίτες.
 8. Η ανάδειξη του πλουραλισμού της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και η μετατροπή της σε παράμετρο κοινωνικής προστιθέμενης αξίας.
 9. Η ανάγκη διάπλασης πολιτών με ευχέρεια επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με άτομα που είναι φορείς άλλης κοσμοθεωρητικής αντίληψης, άλλων πολιτισμικών αναφορών και άλλου τρόπου σκέψης και ζωής.
 10. Η πρόκληση για την μετεξέλιξη από την πολυπολιτισμικότητα προς τη βάση προϋποθέσεων αμοιβαίας αλληλεπίδρασης με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό.
 11. Η ανάγκη σύστασης νέων εκπαιδευτικών δομών και η αξιοποίηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού.
 12. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η ενσωμάτωσή της στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 13. Η αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες στο εκπαιδευτικό μας σύστημα που προκύπτει ως απόρροια της διείσδυσης και αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση.
 14. Ο συσχετισμός της εκτεταμένης αξιοποίησης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, που ούτως ή άλλως απαιτεί μεταρρυθμίσεις, με την ανάγκη επαναπροσέγγισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με περισσότερο ανοιχτές λογικές που προσιδιάζουν στην διαπολιτισμική κουλτούρα, υπό το πρίσμα της δημιουργικής προσέγγισης.