Επιλογή Εκπαιδευομένων

Η επιλογή γίνεται μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων με μοριοδότηση τους, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακές σπουδές, πιστοποίηση υπολογιστών, αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσας καθώς και τυχόν επιπρόσθετα προσόντα (διπλωματική εργασία, δημοσιεύσεις, ξένες γλώσσες).

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του Πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.