Πρόγραμμα Σπουδών

Θεωρητικό πεδίο της διαπολιτισμικής αγωγής (ΔΕ.1)

1.1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις στο πεδίο της διαπολιτισμικής αγωγής
1.2. Ιστορική προσέγγιση και σύγχρονες τάσεις της διαπολιτισμικής αγωγής
1.3. Το φαινόμενο των προσφυγικών ροών
1.4. Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με την διαπολιτισμική αγωγή


Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγισητης διαπολιτισμικότητας (ΔΕ.2)

2.1. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας
2.2. Η σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διαχείριση του εκπαιδευτικού διαπολιτισμού – “ετοιμότητα” εκπαιδευτικών
2.3. Διαχείριση της σχολικής τάξης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
2.4. Συνεργατικές τεχνικές ανάπτυξης της ενσυναίσθησης και συνειδητοποίησης ως προς την κοινωνική μεταρρύθμιση.


Δημιουργική Σκέψη (ΔΕ.3)

3.1. Δημιουργικότητα, Ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις
3.2. Ψηφιακή παιδαγωγική, δημιουργική σκέψη και διαπολιτισμική αγωγή


Ερευνητική Μεθοδολογία – Αξιολόγηση (ΔΕ.4)

4.1. Ερευνητικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
4.2. Αξιολόγηση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση


Διδακτικά μοντέλα και πρακτικές (ΔΕ.5)

5.1. Διδακτικά μοντέλα και στρατηγικές που υποστηρίζουν την διαπολιτισμική αγωγή
5.2. Καλές πρακτικές και μέθοδοι
5.3. Εξατομικευμένα μαθησιακά στυλ και εξατομικευμένη μάθηση
5.5. Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις μέσα από επιμέρους γνωστικά αντικείμενα


Εργαλεία νέων τεχνολογιών στην διαπολιτισμική αγωγή (ΔΕ.6)

6.1. Παιδαγωγική πράξη και ψηφιακή πραγματικότητα
6.2. Μορφές έκφρασης και δημιουργικότητας με τη χρήση ΤΠΕ
6.3. Ψηφιακά περιβάλλοντα,πολυμεσικά εργαλεία της πληροφορικής και του διαδικτύου, και υπηρεσίες web 2.0στη διδακτική διαδικασία
6.4. Συνεργατικά και άλλα εργαλεία γενικής χρήσης
6.5. Χρήση των συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
6.6. Ειδικές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για την Ολοκληρωμένη Παιδαγωγική Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη
6.7. Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης με την υποστήριξη των ΤΠΕ στο πλαίσιο της καλλιέργειας συμπεριληπτικής κουλτούρας


Εφαρμογές – Σχεδιασμός δραστηριοτήτων (ΔΕ.7)

7. Διδακτικές Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικά Σενάρια στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής