Διδακτικά μοντέλα και πρακτικές (ΔΕ.5)

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ): Διδακτικά μοντέλα και πρακτικές
Κωδικός: ΔΕ.5

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Να γνωρίζουν σχετικά με τα διδακτικά μοντέλα και στρατηγικές που υποστηρίζουν την διαπολιτισμική αγωγή, να είναι σε θέση να διακρίνουν και να αξιολογούν καλές πρακτικές και διδακτικές μεθόδους που συμβάλλουν στην διαπολιτισμική αγωγή. Να κατανοήσουν την βαρύτητα της προσέγγισης των εξατομικευμένων μαθησιακών στυλ. Να γνωρίσουν προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής αγωγής μέσα από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

Τρόπος Αξιολόγησης / Πιστοποίησης Γνώσης ΔΕ:
Δοκιμασία αξιολόγησης γνώσεων, κριτικής προσέγγισης και αφομοίωσης του περιεχομένου. Βαρύτητα 15% της συνολικής αξιολόγησης.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητα Ώρες Φόρτος
5.1. Διδακτικά μοντέλα και στρατηγικές που υποστηρίζουν την διαπολιτισμική αγωγή 14 14
5.2. Καλές πρακτικές και μέθοδοι 20 40
5.3. Εξατομικευμένα μαθησιακά στυλ και εξατομικευμένη μάθηση 06 06
5.4. Διαπολιτισμική προσέγγιση μέσω των Μαθηματικών 10 20
5.5. Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις μέσα από επιμέρους γνωστικά αντικείμενα 10 20
Σύνολο ωρών 60 100