Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας (ΔΕ.2)

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ): Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας
Κωδικός: ΔΕ.2

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Να γνωρίζουν τις ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας, να συνειδητοποιούν τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός, να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να προτείνουν τρόπους διαχείρισης της τάξης σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ενισχύει την διαπολιτισμική αγωγή.

Τρόπος Αξιολόγησης / Πιστοποίησης Γνώσης ΔΕ:
Δοκιμασία αξιολόγησης γνώσεων, κριτικής προσέγγισης και αφομοίωσης του περιεχομένου. Βαρύτητα 5% της συνολικής αξιολόγησης.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητα Ώρες Φόρτος
2.1. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας 06 06
2.2. Η σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διαχείριση του εκπαιδευτικού διαπολιτισμού – “ετοιμότητα” εκπαιδευτικών 06 06
2.3. Διαχείριση της σχολικής τάξης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 10 10
2.4. Συνεργατικές τεχνικές ανάπτυξης της ενσυναίσθησης και συνειδητοποίησης ως προς την κοινωνική μεταρρύθμιση. 06 06
Σύνολο ωρών 28 28