Τι μου προσφέρει

Σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για το προσωπικό της εκπαίδευσης που θα απασχοληθεί με μαθητικούς πληθυσμούς οι οποίοι έχουν πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες που θέτουν οι νέες συνθήκες των ανομοιογενών, πολυπολιτισμικών τάξεων. Για τον σκοπό αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις δημιουργικής μάθησης, ενώ προσβλέπει στο να εμπλουτίσει  ευρύτερα το φάσμα των διδακτικών πρακτικών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρόκειται για εφόδιο που απαντάει στην πρόκληση που θέτει το νέο «μωσαϊκό» στον εκπαιδευτικό χάρτη, και στις νέες συνθήκες των ανομοιογενών, πολυπολιτισμικών τάξεων, καθώς και σε άλλες οργανωμένες δομές όπως τα τμήματα υποδοχής, καθώς και στην σύνθεση μαθητικών πληθυσμών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά και κοινωνικά περιβάλλοντα.

Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προγράμματος έγκειται στο ότι:

 • Συνδυάζει με δημιουργικό τρόπο δύο τομείς που αποτελούν πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων, αφενός της «Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» και αφετέρου της αξιοποίησης των «Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση».
 • Οι παραπάνω δύο άξονες αποτελούν άλλωστε συνιστώσες που διεκδικούν τον επαναπροσδιορισμό και την μετεξέλιξη του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Παρέχει συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παιδαγωγική πράξη.
 • Παρέχει εν γένει γνώσεις και δεξιότητες που «απαντούν» σε σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων.
 • Εμπλουτίζει το φάσμα των πρακτικών που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για να ανταπεξέλθουν διεξοδικά στις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Διευρύνει την οπτική των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
 • Αξιοποιεί καινοτόμες και συμμετοχικές μορφές μάθησης, που επιτρέπουν την επιλεκτική και κριτική προσέγγιση ευρείας γκάμας υλικού.
 • Εφαρμόζει ευέλικτες μορφές μάθησης, σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής εκπαίδευσης, που μπορεί εύκολα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης ενηλίκων. Έτσι ο κάθε συμμετέχοντας έχει στη διάθεσή του μεγάλο περιθώριο προσαρμογής των ρυθμών προσπέλασης της μαθησιακής διαδρομής, στους δικούς του ρυθμούς.
 • Αποτελεί τυπικό προσόν που αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται:
 • Μοριοδοτείται με δύο (2) μόρια στο «Σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών, μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (νέος ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 2019), σύμφωνα με το αρ.57 του ν.4589/2019.
 • Μοριοδοτείται με 0,5 μόριο, επιπρόσθετα ή παράλληλα του μεταπτυχιακού ή άλλων σπουδών, σε θέσεις στελεχών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ν. 4473/2017.
 • Μοριοδοτείται σε θέσεις Διευθυντών & Υποδιευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.καθώς και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Ενώ αποτελεί προσόν για απασχόληση σε Δ.Υ.Ε.Π., ν.4547 ΦΕΚ 102/12.6.2018

 

Επίσης έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την μοριοδότηση σε ενδεχόμενες μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων, οι οποίες θα προβλέπουν την απόδειξη εξειδικευμένων γνώσεων σχετικών με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Τέλος παρέχει 30 πιστωτικές μονάδες ECTS του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διδακτικών Μονάδων.