Αντικείμενο και Στόχοι

Ο διαρκώς διογκούμενος βαθμός πολιτισμικής πολλαπλότητας της ελληνικής κοινωνίας καθιστά καίρια την καλλιέργεια πολιτών οι οποίοι θα επικοινωνούσαν, θα αλληλεπιδρούσαν και θα συμβίωναν δημιουργικά με άτομα ετερογενών πολιτισμικών αναφορών. Οι θεσμοί της εκπαίδευσης καλούνται να υπερβούν τον μονοδιάστατο πολιτισμικό τους χαρακτήρα, να διαμορφώσουν συνθήκες που θα ενισχύουν την αποδοχή της ετερότητας και την αμοιβαία αλληλεπίδραση σε ένα πλαίσιο πολιτισμικού πλουραλισμού. Παράλληλα η ραγδαία διάδοση της τεχνολογίας και οι προοπτικές ενσωμάτωσής της στη μαθησιακή διαδικασία, δημιουργούν νέες συνθήκες πρόσφορες σε καινοτομίες που φέρουν τη δυναμική να επαναπροσδιορίσουν και να εξελίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος οι νέες τεχνολογίες αντιμετωπίζονται ως ο δίαυλος, η δημιουργική αξιοποίηση του οποίου συμβάλλει στην ανάπτυξη διαπολιτισμικά ικανών πολιτών.

Με δεδομένο ότι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μεταρρυθμιστικό παράγοντα, επιδιώκεται η επίτευξη της απαιτούμενης για τη διαπολιτισμική αγωγή, μεταρρύθμιση της λογικής του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να καλύψει τις προϋποθέσεις εκείνες με τις οποίες η δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών παρέχει μαθησιακές συνθήκες που δημιουργούν προϋποθέσεις διαπολιτισμικής επικοινωνίας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης. Επιχειρεί μια διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση με κύρια συνιστώσα τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, υπό το πρίσμα της δημιουργικής σκέψης.

Στόχος είναι η επιμόρφωση συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ώστε να τους καταστήσουν ικανούς στο να διαχειριστούν το πολυπολιτισμικό φαινόμενο στο πλαίσιο ενός αποδεκτού δεοντολογικού φάσματος, μέσα από το οποίο θα προκύπτουν πραξιακές διαστάσεις, αξιοποιώντας σ’ αυτό τον ορίζοντα τα ψηφιακά μέσα.