Εργαλεία νέων τεχνολογιών στην διαπολιτισμική αγωγή (ΔΕ.6)

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ): Εργαλεία νέων τεχνολογιών στην διαπολιτισμική αγωγή
Κωδικός: ΔΕ.6

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Να ενημερωθούν για τα ψηφιακά μέσα και τους τρόπους παιδαγωγικής αξιοποίησής τους για την υποστήριξη της διαπολιτισμικής αγωγής. Να διαθέτουν την τεχνολογική γνώση χειρισμού τους καθώς και τις παιδαγωγικές παραμέτρους αξιοποίησης τους στο διδακτικό έργο στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής.

Τρόπος Αξιολόγησης / Πιστοποίησης Γνώσης ΔΕ:
Δοκιμασία αξιολόγησης γνώσεων, κριτικής προσέγγισης και αφομοίωσης του περιεχομένου. Βαρύτητα 30% της συνολικής αξιολόγησης.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητα Ώρες Φόρτος
6.1. Παιδαγωγική πράξη και ψηφιακή πραγματικότητα 10 20
6.2. Μορφές έκφρασης και δημιουργικότητας με τη χρήση ΤΠΕ 08 08
6.3. Ψηφιακά περιβάλλοντα, πολυμεσικά εργαλεία της πληροφορικής και του διαδικτύου, και υπηρεσίες web 2.0 στη διδακτική διαδικασία 25 25
6.4. Συνεργατικά και άλλα εργαλεία γενικής χρήσης 25 25
6.5. Χρήση των συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 15 15
6.6. Ειδικές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για την Ολοκληρωμένη Παιδαγωγική Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη 20 20
6.7. Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης με την υποστήριξη των ΤΠΕ στο πλαίσιο της καλλιέργειας συμπεριληπτικής κουλτούρας 12 12
6.8. Κατάλληλο λογισμικό και παιδαγωγικές πρακτικές αξιοποίησής του στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής 20 40
Σύνολο ωρών 135 165