Δημιουργική Σκέψη (ΔΕ.3)

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ): Δημιουργική Σκέψη
Κωδικός: ΔΕ.3

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της δημιουργικής σκέψης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής, να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους σκέψη ώστε να τολμούν να δοκιμάζουν και να αξιοποιούν ψηφιακά μέσα, μέσα από εναλλακτικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη της διαπολιτισμικής αγωγής. Επίσης να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Τρόπος Αξιολόγησης / Πιστοποίησης Γνώσης ΔΕ:
Δοκιμασία αξιολόγησης γνώσεων, κριτικής προσέγγισης και αφομοίωσης του περιεχομένου. Βαρύτητα 5% της συνολικής αξιολόγησης.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητα Ώρες Φόρτος
3.1. Δημιουργικότητα, Ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις 07 07
3.2. Ψηφιακή παιδαγωγική, δημιουργική σκέψη και διαπολιτισμική αγωγή 08 08
Σύνολο ωρών 15 15