Εφαρμογές – Σχεδιασμός δραστηριοτήτων (ΔΕ.7)

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ): Εφαρμογές – Σχεδιασμός δραστηριοτήτων
Κωδικός: ΔΕ.7

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Να είναι ικανοί να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να προσεγγίζουν αναστοχαστικά διδακτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής.

Τρόπος Αξιολόγησης / Πιστοποίησης Γνώσης ΔΕ:
Δοκιμασία αξιολόγησης γνώσεων, κριτικής προσέγγισης και αφομοίωσης του περιεχομένου. Βαρύτητα 20% της συνολικής αξιολόγησης.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητα Ώρες Φόρτος
7. Διδακτικές Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικά Σενάρια στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής 80 160
Σύνολο ωρών 80 160