Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, επιδιώκεται ο κάθε επιμορφούμενος:

✓ Να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τη διαφορετικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
✓ Να διακρίνει την ενταξιακή/αφομοιωτική από την συμπεριληπτική προσέγγιση και να κατανοεί την αναγκαιότητά της.
✓ Να γνωρίζει τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας, τα χαρακτηριστικά τους και να τα διακρίνει μεταξύ τους.
✓ Με τη δράση του να συμβάλλει στην απαιτούμενη αναδιάρθρωση του πολιτισμικού και πολιτικού συγκείμενου της εκπαίδευσης.
✓ Να δημιουργεί τις κατάλληλες μαθησιακές συνθήκες που καλλιεργούν την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων.
✓ Να συμβάλλει στη δημιουργία συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.
✓ Να είναι σε θέση να ευαισθητοποιήσει την κοινότητα του σχολείου απέναντι στην ετερότητα, την αποδοχή και το σεβασμό του διαφορετικού.
✓ Να διακρίνει τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ που χαρακτηρίζουν τις πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες.
✓ Να διαμορφώνει το περιεχόμενο της μάθησης με τρόπο που να αντικατοπτρίζει την πολιτισμική πολυμορφία.
✓ Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές παιδοκεντρικού χαρακτήρα.
✓ Να συνθέτει και να υλοποιεί δημιουργικές πρακτικές μάθησης.
✓ Να είναι δεκτικός σε μεταρρυθμιστικές και εναλλακτικές μεθόδους.
✓ Να σχεδιάζει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με νόημα και σκοπό.
✓ Να εξασφαλίζει την ισότητα όσον αφορά το αποτέλεσμα και τη σχολική επιτυχία.
✓ Να ενεργοποιεί και να υποστηρίζει τη μέθοδο της κοινωνικής δράσης.
✓ Να καλλιεργήσει την ικανότητα ανάπτυξης δημιουργικής σκέψης κατά τον διδακτικό σχεδιασμό μέσα από εναλλακτικές προσεγγίσεις.
✓ Να γνωρίζει τη χρήση εργαλείων ψηφιακών μέσων καθώς και τρόπους αξιοποίησής τους για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.