Ερευνητική Μεθοδολογία – Αξιολόγηση (ΔΕ.4)

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ): Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας
Κωδικός: ΔΕ.4

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Να εξοικειωθούν με επιστημολογικές διαστάσεις και να μπορούν να εφαρμόζουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

Τρόπος Αξιολόγησης / Πιστοποίησης Γνώσης ΔΕ:
Δοκιμασία αξιολόγησης γνώσεων, κριτικής προσέγγισης και αφομοίωσης του περιεχομένου. Βαρύτητα 20% της συνολικής αξιολόγησης.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητα Ώρες Φόρτος
4.1. Ερευνητικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 50 100
4.2. Αξιολόγηση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση 20 40
Σύνολο ωρών 70 140