Θεωρητικό πεδίο της διαπολιτισμικής αγωγής (ΔΕ.1)

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας (ΔΕ): Θεωρητικό πεδίο της διαπολιτισμικής αγωγής
Κωδικός: ΔΕ.1

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Να γνωρίζουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική αγωγή. Να διακρίνουν, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν την κατάλληλη ορολογία. Να είναι ενημερωμένοι σχετικά με ιστορικά στοιχεία της διαπολιτισμικής αγωγής και να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις που προτείνει η επιστημονική κοινότητα. Να κατανοήσουν το φαινόμενο των προσφυγικών ροών. Να γνωρίζουν σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική που αναπτύσσεται τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωμαϊκό επίπεδο.

Τρόπος Αξιολόγησης / Πιστοποίησης Γνώσης ΔΕ:
Δοκιμασία αξιολόγησης γνώσεων, κριτικής προσέγγισης και αφομοίωσης του περιεχομένου. Βαρύτητα 5% της συνολικής αξιολόγησης.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητα Ώρες Φόρτος
1.1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις στο πεδίο της διαπολιτισμικής αγωγής 10 10
1.2. Ιστορική προσέγγιση και σύγχρονες τάσεις της διαπολιτισμικής αγωγής 06 06
1.3. Το φαινόμενο των προσφυγικών ροών 03 03
1.4. Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με την διαπολιτισμική αγωγή 03 03
Σύνολο ωρών 22 22