Συνοπτικές πληροφορίες τρόπου υλοποίησης προγράμματος

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες» πήρε κάποια μικρή παράταση εξαιτίας της διενέργειας Πρυτανικών εκλογών στον ίδρυμα μας, καθώς και των επικείμενων εκλογικών συμβάντων που ακολουθούν.

Η έναρξη της επιμορφωτικής περιόδου προσδιορίζεται για τις 30 Απριλίου, με το σκεπτικό του να διαδεχθεί την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών/ακαδημαϊκών κύκλων που ήδη τρέχουν (λήξη σχολικού έτους, ακαδημαϊκής περιόδου), και πάντα αποσκοπώντας στη διευκόλυνση των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και στο σύνολό του εξ Αποστάσεως (e–Learning). Επισημαίνεται άλλωστε ότι η δομή του προγράμματος είναι έτσι διαρθρωμένη ώστε να προσαρμόζεται και να υποστηρίζει με απόλυτη ευελιξία τις ιδιαίτερες ανάγκες ενήλικων επιμορφούμενων  όπως εξ αποστάσεως τηλεματικά μαθήματα με δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης, αλληλεπιδραστική εντρύφηση με δομημένο υλικό και δυνατότητα διαβαθμισμένης εμβάθυνσης, συμμετοχική ετεροαξιολόγηση μεταξύ των επιμορφούμενων, ασύγχρονη μελέτη επιμορφωτικού υλικού, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών,  συμμετοχή σε συζητήσεις (forum & chating) και άλλες ασύγχρονες δράσεις.